Quay lại

Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường Trung học cơ sở tỉnh Bình Định

Thông tin chi tiết nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường Trung học cơ sở tỉnh Bình Định
Đơn vị chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham gia TS. Cao Thị Thặng; Nguyễn Thị Lan Anh; Võ Thị Hiển; Nguyễn Kim Ánh
Chủ nhiệm ThS. Lê Ngọc Vịnh
Mục tiêu và nội dung

- Đánh giá thực trạng dạy học bằng phương pháp BTNB, kỹ năng NCKH cơ bản của HS lớp 9 và năng lực nghiên cứu KHSPUD của giáo viên Hóa học bậc Trung học cơ sở .

   - Áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học môn Hóa học ở một số trường Trung học cơ sở tỉnh Bình Định nhằm phát triển kỹ năng NCKH cho học sinh và nâng cao năng lực nghiên cứu KHSPUD cho giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Hóa học.

Tóm tắt

 - Đánh giá thực trạng dạy học bằng phương pháp BTNB, kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản của học sinh lớp 9, năng lực nghiên cứu (KHSPUD) của giáo viên Hóa học Trung học cơ sở  

   - Biên soạn tài liệu và tập huấn cho giáo viên Hóa học áp dụng phương pháp BTNB, phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên

   - Xây dựng mô hình thí điểm dạy học bằng phương pháp BTNB.

   - Đánh giá tác động phương pháp BTNB trong dạy học hóa học đến sự phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của học sinh và nâng cao năng lực nghiên cứu KHSPUD của giáo viên

Thời gian thực hiện Từ ngày 01/10/2013 đến 31/01/2016
Kinh phí null