Quay lại

Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và phân tử bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm ở tỉnh Bình Định năm 2017-2019

Chi tiết nhiệm vụ đang tiến hành
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và phân tử bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm ở tỉnh Bình Định năm 2017-2019
Đơn vị chủ trì Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa
Phương pháp nghiên cứu
Chủ nhiệm Vũ Tuấn Anh
Mục tiêu và nội dung

- Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Tay Chân Miệng tại các điểm nghiên cứu năm 2017-2019

- Xác định tỉ lệ nhiễm Enterovirus, Enterovirus 71, Coxsackie A16 bằng kỹ thuật Sinh học phân tử và một số yếu tố liên quan bệnh Tay Chân Miệng tại các điểm nghiên cứu năm 2017-2019.

Lĩnh vực Khoa học Y dược
Kết quả dự kiến

Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh Tây Chân Miệng tại Bình Định năm 2017 – 2019.

+ Tỉ lệ nhiễm và dịch tễ học phân tử các type virus Enterovirus, Enterovirus 71, Coxsackie A16 gây bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017-2019.

+ Một số yếu tố liên quan đến mức độ bệnh và type virus gây bệnh Tay Chân Miệng tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 – 2019.

Sản phẩm dạng 3:

- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Tờ rơi tuyên truyền

- Bản đồ dịch tễ bệnh Tay Chân Miệng tại các điểm nghiên cứu ở Bình Định

Thời gian dự kiến Từ ngày 01/03/2018 đến 31/12/2019