Quay lại

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Thông tin chi tiết nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.
Đơn vị chủ trì Sở Thông tin và Truyền thông
Tham gia
Chủ nhiệm ThS. Trần Kim Kha
Mục tiêu và nội dung

- Đánh giá thực trạng ATTT trong các CQNN

- Phân tích và đánh giá hệ thống tích hợp dữ liệu tại Trung tâm Hạ tầng thông tin.

- Đề xuất các giải pháp góp phần đảm bảo ATTT trong các CQNN.

Tóm tắt
Thời gian thực hiện Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2015
Kinh phí null