Quay lại

Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) ở trường trung học cơ sở, tỉnh Bình Định

Chi tiết nhiệm vụ đang tiến hành
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) ở trường trung học cơ sở, tỉnh Bình Định
Đơn vị chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Phương pháp nghiên cứu
Chủ nhiệm ThS. Lê Ngọc Vịnh
Mục tiêu và nội dung

1. Đánh giá thực trạng về năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh trong môn
Khoa học tự nhiên; Thực trạng giáo viên vận dụng phương pháp dạy học theo dự án, năng lực dạy học
tích hợp của giáo viên Khoa học tự nhiên THCS ở Bình Định.

2. Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên nhằm phát triển
năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Khoa
học tự nhiên THCS.

3. Xây dựng 4 mô hình thí điểm dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên khối lớp 8,9
tại một số trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kết quả dự kiến
Thời gian dự kiến Từ ngày 01/10/2017 đến 01/10/2019