Quy trình đăng ký, công bố

  • Quy trình đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

  • Quy trình thu thập, xử lý, công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành

  • Quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và công bố thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệ ...