Hướng dẫn điền BM thống kê cơ sở

  • Hướng dẫn điền Báo cáo thống kê cơ sở về Khoa học và Công nghệ năm 2017

  • Hướng dẫn điền báo cáo thống kê cơ sở về Khoa học và Công nghệ năm 2016