THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp tỉnh tài trợ.

2.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng kí kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các cá nhân, đơn vị và tổ chức. Tại Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trong trường hợp hồ sơ cần bổ sung thì.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản tới tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng kỹ không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận đăng kí kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức và cá nhân (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ).

3. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

- 01 Phiếu đăng ký kết quả cho mỗi nhiệm vụ KH&CN. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả có thể triển khai thành công nghệ, cần thêm 01 Phiếu mô tả quy trình công nghệ.

 - 01 bản giấy đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ); Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ; bản vẽ; ảnh. Bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát phải đóng bìa cứng, gáy vuông;

- 01 bản điện tử đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra/khảo sát, các báo cáo đề tài nhánh và các chuyên đề nghiên cứu. Bản điện tử phải sử dụng các định dạng là Word (phần mở rộng là doc) hoặc Excel (phần mở rộng là xls) hoặc Acrobat (phần mở rộng là pdf). Đối với các định dạng Word và Excel phải sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo TCVN 6009:2001. Bản điện tử phải được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu.

- Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng kí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình, đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, dự án sản xuất thử nghiệm) cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương, sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Quản lý Chuyên ngành.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

9. Lệ phí: Không.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Phiếu mô tả công nghệ.

- Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

11. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ ( có xác nhận của chủ tịch hội đồng về việc đã chỉnh sửa, hoàn thiện bổ  sung theo yêu cầu của hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức trong trường hợp phải chỉnh sửa lại) tại Điều 4 Quy chế này

- Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu chính thức thì : Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu chính thức, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Cơ quan đăng ký

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi nghiệm thu, thực hiện đăng ký kết quả tại các cơ quan đăng ký quy định tại Điều 4 Quy chế này trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày làm việc kể từ khi được đánh giá nghiệm thu chính thức và có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức (trong trường hợp phải chỉnh sửa)

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 13. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

    Thời gian: Sáng: từ 07h đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 17h00 (Trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)

    Địa chỉ:  Phòng Quản lý Chuyên ngành – Sở KH&CN Bình Định,

    208 – Diên Hồng – TP Quy Nhơn – Bình Định.

    Điện thoại: 056.3522075

       

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(không sử dụng ngân sách nhà nươc)

 Hồ sơ đăng ký (01 bộ): 

 - 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai).

 - 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông, có chữ ở bìa, trang bìa bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ.

- 01văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Chuyên ngành – Sở KH&CN Bình Định.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (in 2 mặt, nếu  in 2 tờ đóng dấu giáp lai).  Tải file tại đây

- Phiếu mô tả công nghệ. Tải file tại đây

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

-  Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc  thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

10. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

 Địa chỉ:   Phòng Quản lý Chuyên ngành – Sở KH&CN Bình Định.

 208 – Diên Hồng – TP Quy Nhơn – Bình Định.

 Điện thoại: 056.3522075