Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Tài file tại đây)

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(tải file tại đây)

 DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 
Cục TT KH&CN QG triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO.9001:2008. Cục thông báo để các đơn vị biết & thực hiện

Tải file tại đây

NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH