TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(CENTRE FOR INFORMATION AND STATISTICS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)
Địa chỉ: 208 Diên Hồng,TP Qui Nhơn, Bình Định
ĐT: (0562) 3522 775 (phòng TC-HC) Fax: (0562) 3525 544;