Ứng cử viên đại biểu Quốc hội

 


Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Bình định


 


Ứng cử viên

Giới thiệu

Thực hiện Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ "Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020", Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và công nghệ xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin giai đoạn 2017-2020 với 3 mục tiêu chính:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành mạng lưới cung cấp thông tin KH&CN cho cơ sở phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin KH&CN và nhu cầu quản lý KH&CN của ngành.

- Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 35 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh được tham gia mạng lưới cung cấp thông tin KH&CN cho cơ sở; phấn đấu 7/11 các đơn vị quản lý KH&CN cấp huyện của tỉnh sử dụng kênh thu thập thông tin KH&CN của chương trình để thực hiện nội dung cập nhật, phổ biến thông tin KH&CN, báo cáo và thống kê theo quy định. -Tuyên truyền, phổ biến về mạng lưới cung cấp thông tin KH&CN; đào tạo tập huấn về kỹ năng khai thác mạng lưới cung cấp thông tin KH&CN cho cơ sở.

Download quyết định

Video

Video


toitia


4232


sdf


4234


Footer

Sidebar

Liên kết


lgtt.png


Hình ảnh trang chủ

h4.png


h3.png


h2.png


h1.png


5-1.jpg


thu-truong-phuc-duc-tien-1.jpg


drip-protection-2-1.jpg