Tin KH&CN

Thời gian qua, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên luôn được Hội Nông dân dân huyện A

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, đến nay huyện Tây Sơn đã có

Với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật canh tác, áp dụng tiến bộ mới trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt